بيانيۀ شاھزاده رضا پھلوی در مورد تحولات اخير ايران

-
در اين روز جھانيان شاھد تجلی گستردۀ خشم ميليون ھا ايرانی عليه نظامی ھستند که ابتدايی ترين حقوق انسانی و آزادی ھای اجتماعی آنان را سرکوب کرده است، از آن جمله حق انتخاب آزادانۀ نظام و حکومتی که بتواند به اوضاع اسفناک کنونی مسلط بر سرزمين ايران پايان بخشد.
رسيدن به چنين ھدف و تغيير بنيادی شرايط حاکم بر ميھن ما تا ھنگامی که نظام کنونی بر جاست ممکن نخواھد بود. نظامی که رھبر مادام العمرش مدعی حکومت به نمايندگی از خداست و کار انتخاب مسئولان قوای سه گانۀ کشور و نھادھای عمدۀ اجرائی دولتی مستقيم يا غير مستقيم برعھدۀ او است حتّا زينش نامزدھای نمايندگی مجلس و مقام رياست جمھوری ھرگز نخواھد توانست مدافع آزادی ھا و حقوق مردم ايران و مجری خواست ھای آنان باشد.
من امروز در کنار ھم ميھنانم و ھمصدا با آنان خواھان برکناری نظامی ھستم که ھمچنان مصمم به سرکوبی حقوق اصلی و منحصر به فرد مردم ايران در عرصۀ سياسی است. نه تنھا حکومت مدعی نمايندگی خدا بلکه ھر نظام ديگری که بخواھد به دستاويز ھر مسلک و اعتقادی به سلب آزادی ھا و حقوق ايرانيان برخيزد نبايد و نمی تواند نقشی در آينده ايران داشته باشد.
من به ھمۀ رھبران و دولت ھائی که مدعی دفاع از حقوق بشر و برقراری حکومت قانون اند بار ديگر يادآوری می کنم که اعطای ھر امتياز به نظام مردم ستيز و متجاوز جمھوری اسلامی و ناديده گرفتن تجاوزھای مستمر و فاحش آن به حقوق و آزادی ھای مردم ايران گامی در راه تشويق و تأئيد ھمۀ حکومت ھای متجاوز جھان است.
امروز به جای اتخاذ سياست ھای کوته بينانه و بی فرجام اين دولت ھا بايد با پشتيبانی از خواست ھای انسانی و مسلم مردم ايران در صدد استوار ساختن شالوده ھای آزادی در ھمۀ جوامع سرکوب شده باشند.

از سایت مشروطه ايران

۵ نظر:

ناشناس گفت...

reza shah kiye baba melet ma azadi mikhan na shah ma dolatemono dost darim

ناشناس گفت...

برو بابا یکی مونده این رضا شاه بیاد .

مرگ بر دیکتاتور چه شاه باشه چه دکتر.

این شاهزاده هم تو این هیری ویری داره نرخ تعیین میکنه . برو کو ن ت رو بده بابا

ناشناس گفت...

salam manam mikham nazar bedam age eshkali nadashte bashe avalandsh ma irani hastim va keshvaremono dust darim ama dolat dolate salemi nist va be nazare man kasani ke be aghaye khamenayi moshaverat dade baraye nabodi nezam hast chon bad az bist sal malom shod ke ishon rahbare kol keshvar nist va baraye aghay ahmadi nejad motaasefam chon in riyasat arzeshe in hame dargiri ro nadasht man be onvan yk javan irani vaghean nemidanm akherati hast ya na zira mobaleghan din khodeshan akherati nadarand dost man khoda migoyad az to harekat az man barekat pas vaghti mibinad ensan dar moghabel zolmi ke be an rva dashte and saket mimanad migoyad vay bar shoma ke khod az an zaleman zalem tarin chon dar moghabel zolm istadegi nemikonid

ناشناس گفت...

تو دیگه برو کونتو بشور. اینجا برات چیزی نریدن
ایرانی تصمیم میگیره نه شاه و نه ملا

ناشناس گفت...

baba yeki be en shahzade koni zade bege bache to boro koneto bede