حماسه خس و خاشاک ! عکس تظاهرات تهران روز چهارشنبه 27 خرداد میدان هفت تیر تا ولی عصر

-۸ نظر:

ناشناس گفت...

i65yuikyu5ikyuk5k

ناشناس گفت...

چقدر شما احمقید تاکی بازیچه دیگران می شوید مرگ برشاه وتخم سگش

ناشناس گفت...

وقتی به اون چشای پاک و معصوم نگاه میکنم که داره جون میده وجودم از کینه و نفرت پر میشه.نه فقط ندا بلکه همه شهدا. ندای نازنینم انتقامت را میگیریم. ندای گلم روحت شاد. مرگ بر رژیم ستم آخوندی و هر زنازاده ای که بهش وفاداره. نه شاه نه ملا فقط دمکراسی

ناشناس گفت...

وقتی به اون چشای پاک و معصوم نگاه میکنم که داره جون میده وجودم از کینه و نفرت پر میشه.نه فقط ندا بلکه همه شهدا. ندای نازنینم انتقامت را میگیریم. ندای گلم روحت شاد. مرگ بر رژیم ستم آخوندی و هر زنازاده ای که بهش وفاداره. نه شاه نه ملا فقط دمکراسی

ناشناس گفت...

وقتی به اون چشای پاک و معصوم نگاه میکنم که داره جون میده وجودم از کینه و نفرت پر میشه.نه فقط ندا بلکه همه شهدا. ندای نازنینم انتقامت را میگیریم. ندای گلم روحت شاد. مرگ بر رژیم ستم آخوندی و هر زنازاده ای که بهش وفاداره. نه شاه نه ملا فقط دمکراسی

ناشناس گفت...

وقتی به اون چشای پاک و معصوم نگاه میکنم که داره جون میده وجودم از کینه و نفرت پر میشه.نه فقط ندا بلکه همه شهدا. ندای نازنینم انتقامت را میگیریم. ندای گلم روحت شاد. مرگ بر رژیم ستم آخوندی و هر زنازاده ای که بهش وفاداره. نه شاه نه ملا فقط دمکراسی

ناشناس گفت...

وقتی به اون چشای پاک و معصوم نگاه میکنم که داره جون میده وجودم از کینه و نفرت پر میشه.نه فقط ندا بلکه همه شهدا. ندای نازنینم انتقامت را میگیریم. ندای گلم روحت شاد. مرگ بر رژیم ستم آخوندی و هر زنازاده ای که بهش وفاداره. نه شاه نه ملا فقط دمکراسی

28.6.09

ناشناس گفت...

خواهر عزیزم ندا جانم همیشه در یاد و قلب همه دانشجویان و مردم دنیا خواهی ماند