عکس صندلی های خالی سازمان ملل - احمدی تژاد برای صندلی های خالی چهل دقیقه سخنرانی کرد و در آخر هیات همراه خودش او را تشویق کردند !


حتا نمایندگان لبنان نیز سالن را ترک کردند

۱ نظر:

ناشناس گفت...

به نظر من این جانور تنها مایه ننگ و خجالت ایران نیست بلکه لکه ننگی بر دامان نوع بشر است.