بخوردند سوگندهای گران - که پیمان شکستن نبود اندرآن


کزین رزمگه بر نپیچیم روی - گر از تیغ خون اندرآید به جویهمه سربه سر پشت پشت آوريم - مگر نام رفته به مشت آوريم

هیچ نظری موجود نیست: