افشاگري سيد حسن خميني در جمع خانواده شهدا ! -( طنز ، اشک تمساح ) !

« هرگز اشک هیچ تمساحی را باور نکنید »

امروز ايران تاريك ترين روز خود را ميگذراند !!

در پي ملاقات جمعي از خانواده شهدا با بيت خمینی " نوه خمینی به بيان برخي رفتارها در بدنه جمهوري اسلامي پرداخت ؛ وی در قسمتي از حرف هایش به توهين برنامه ريزي شده به خانواده خمینی از سوي حاميان احمدي نژاد اشاره كرد و از جمله گفت : امروز برخي براي حفظ قدرت خود بنام ريس جمهوري و حاميان آن اقدام به تهمت و شرارت بر عليه بيت پدرم ! كرده اند و همچنان در حال تدارك براي ضربه زدن به حيثيت ! بيناينگزار جمهوري اسلامي هستنند ؛ امروز اين فراد از يك سو خود را پيراوان واقعي انقلاب و نهضت امام ( تره ) ميشمارند و از سوي ديگر گستاخانه اتهامات دريافت رشوه و اتومبيل و غيره ... وارد ميكنند جالب آنكه براي تصاحب هر چه بيشتر قدرت و سركوب كردن جريان اصلاحات در كشور پرداخت اين رشوه ها را به دولت آقاي ! خاتمي نسبت ميدهند اين جريان كه خود را جريان اصولگرا ميخواند در واقع يك جريان مافيايي قدرت است كه به شكل مافيايي در حال تصاحب پست هاي كليدي كشور است در نظر اين گروه نظرات و آراي مردم بازيچه اي بيش نيست چنانچه در انتخابات مجلس شواري اسلامي ديديم كه چگونه نماينده هاي خودشان را بر كرسي هاي از قبل نشان رفته نشانند !!
نوه خميني در قسمتي ديگر گفت : امروز تشكيلات و حاميان رياست جمهوري " احمدي نژاد " در پي فتنه و آشوب در كشورند در طي تمام سالهاي برقراري جمهوري اسلامي كشور با اين همه مشكلات داخلي و خارجي رو به رو نبوده است و در حقيقت بايد گفت : امروز ايران تاريك ترين روز خود را ميگذراند امروز سياست هاي غلط و افراط و تفريط هاي نابجا كار را به جاي رسانده كه هيچ زماني كشور تا اين حد بحران و خطر جنگ مواجه نبوده گاهي چنان به نظرم ميرسد كه اين آقا ! " احمدي نژاد " دستش در دست استكبار است و دقيقا خواسته آنها را انجام ميدهد و خواسته و ناخواسته اب به اسياب دشمن مي ريزد دقيقا در زماني كه كشورهاي المان – فرانسه - انگليس و برخي ديگر از دول اروپايي سياست مستقلي از امريكائيان را در مورد ايران دنبال ميكردنند و تقريبا در همه موارد جانب ايران و يا تعاملي از اين قبيل را دنبال مي كردنند ايشان با ان سخنان نسيجيده و به دور از شان رسمي يك رئيس دولت ان سخن معروف نابودي اسرائيل از صفحه جغرافيا انهم در شرايط امروز دنيا را سر دادند و همان شد كه همه اين كشورها كه با سياست درست و حكيمانه برادر عزيزم اقاي هاشمي ( golo bolbol ) در تنش زدائي و خروج از انزوا ساخته بودنند را يكشبه به نابودي كشاند امروز هر عقل سيلمي دقيقا ميبيند كه هنگاهي كه بوش براي جلب حمايت سران عرب به منطقه سفر ميكنند چند قايق كوچك بردارن سپاه را براي نشان دادن وضيعت بحراني و تحريك دشمن عمدا به سوي ناوهاي امريكايي روانه ميكنند تا بيشتر بهانه به دست غربي ها بدهد كه حضور خود را در منطقه توجيه كنند ان همه خط و نشان هاي موشكي و بحراني كردن موضوع هسته اي ايران كاري است كه حتي يك بچه 8 ساله هم ميفهمد به صلاح مردم و مملكت نيست حال اين اقا ! " احمدي نژاد " نميفهمد يك موضوع ديگر است ؟!
نوه خميني در بخشي ديگر از حرفهایش نسبت به اوضاع داخلي نظام مي گويد : او ( احمدي نژاد ) ! كه با شعار عدالت خود را بر كرسي ملت تحميل كرد در طي اين مدت نه تنها هيچ يك از شعارها تبليغاتي خود را عملي نكرده بلكه روز به روز بر مشكلات اين ملت افزوده است گزارش بانك مركزي ميگويد تورم در كشور نزديك به 100 درصد رسيده است و با روشهاي مديريتي غلط كشور تورم در سال 87 از اين هم فراتر خواهد رفت و اين اقا براي سرپوش نهادن بر ضعف هاي خود مرتب وزيران را تغيير ميدهد يعني دقيقا همان كاري را شاه در اخر عمر با نخست وزيري ميكرد !

هیچ نظری موجود نیست: