فیلم پخش نشده ای از تظاهرات دانشجویی پس از18تیر ماه سال 1378مقابل وزارت کشور

انصار جنایت میکند ، رهبر حمایت میکند - - - - نیروی انتظامی ، حمایت حمایت

---------------------

در اين فيلم تظاهر كنندگان به مقابل وزارت كشور مي رسند و درب ورودی را مي شكنند اما . . .
تاج زاده معاون وقت وزارت كشور دولت خاتمی به آنان وعده می دهد خواسته ها یشان را پيگيری كند .
اين فيلم از طبقه نهم وزارت كشور گرفته شده است .

هیچ نظری موجود نیست: