ستایش ؛ سزاوار کوروش است و بس - - Cyrus The Great

چندگاهیست که برخی بازدیدکنندگان پاسارگاد ، هنگام ورود بر آرامگاه کوروش بزرگ سجده می کنند ؛ این کار جالب که پیش از این سابقه نداشته است در ماه های اخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است بویژه در میان جوانان ؛ شاید بسیاری با این کار موافق نباشند و اصولا سجده کردن را نشانی از بت پرستی بدانند ، اما این کار بی شک پاسخی است به حاکمان بیگانه پرستی چون " سید علی ... " که این نشانه های فرهنگ و تمدن ایران را " یاد آور ظلم و جباریت نامید "! جهان کوروش بزرگ را به عنوان پادشاه صلح و آزادی و نخستین نویسنده و اجرا کننده منشور حقوق بشر می شناسد و از یاوه گویی سگانی چون خامنه ای گزندی به جایگاه وی نخواهد رسید ؛
کرنش بر خاک - تاریخ - اساطیر - بزرگان و حتی ویرانه های ایران به مراتب پاک تر - شایسته تر - زیبا تر و با شکوه تر از پرستش نمادهای تحمیلی و پلید بیگانگان است ؛ سجده بر کوروش بزرگ ، سجده بر آزادی انسان است نه سجده بر یک مشت مرده بی همه چیز عرب ؛؛
؛ پس از تجربه این حکومت سیاه اسلامی ، موجی از وطن دوستی و میهن پرستی در میان ایرانیان به راه افتاده است که هر روز گسترده تر میشود و ایرانیان را به تاریخ و فرهنگ و تمدن با شکوه خود آشنا تر میکند ؛ ؛ ما ایرانیان امروز پی برده ایم که با هجوم تازی های مسلمان وحشی چه بر سر ایران آمد ؛ چه چیزهایی را از دست دادیم و چه چیز هایی را به زور و تحمیل پذیرفتیم ؛ دیگر رنگ تقدس زدن بر جنایتها و قتل و غارت های مسلمین آن زمان و همچنین بازماندگان آنها در این زمان کارکرد خود را از دست داده است ؛ در طول تاریخ جهان ، ما ایرانیان بزرگترین ضربه را از دین اسلام خورده ایم و من باور دارم این اسلام ، روزی توسط ما ایرانیان در گورستان تاریخ دفن خواهد شد ..

هیچ نظری موجود نیست: