13 آبان ، ماندن در خیابان ها


تراز مرکز
رنسانس ایرانیان آغاز شده است. ایرانیان روز 13 آبان دربرابر جنایتهای ضد بشری حکومت اسلامی فریاد برخواهند داشت. در شهرهای بزرگ ایران و جهان، باز هم به جهانیان خواهند گفت که تداوم حکومت اسلامی با تمامی جناحهایش، حاصلی جز کشتار، تجاوز و شکنجۀ فرزندان ایران و ویرانی میهنمان نداشته و نخواهد داشت. ایرانیان برای دموکراسی، آزادی ، سکولاریسم، عدالت و بیش از همه برای ایرانیگری برپای خاستهاند. در روز ۱۳ آبان 1388، ایرانیان یک خواسته انسانی و حقوق بشری را یکبار دیگر فریاد خواهند زد و آن:
فروکشاندن دیکتاتورهای تهران، فروپاشی حکومت اسلامی، و برپائی یک سامانۀ سیاسی ایرانی، مدرن و جهانگرا است.

ایرانیان، راه دیگری ندارند و باید کار این رژیم ضد ایرانی را با خیزش پایای خود تمام کنند .
با پیگیری جنبش در روز۱۳ آبان، فروپاشی حکومت نزدیکتر خواهد شد. قطار خلیفه گری تهران با همه هیمنه اش از ریل خارج شده است.

فضای امنیتی و دستگیری های وسیع آزادیخواهان، آغاز فروپاشی تمامی نظام است. نمایندگان رژیم دیگر حتا جسارت آن را ندارند تا به صحن دانشگاه ها گام بگذارند. مجلسیان، رؤسای سه قوه، وزرا و روحانیون ولی فقیه، سران سپاه از حضور در برابر مردم بیمناک هستند. آیا این آغاز فروپاشی نیست؟
خیزش ایرانیان، جهان را تکان داده است. ۱۳ آبان آغاز مرحلۀ پایانی این مبارزه است. ایرانیان میروند تا به پهنۀ بعدی این مبارزه گام بگذارند.

با باور به پیروزی: زنده باد ایران ، زنده باد آزادی.


انجمن آرای ایران 30 اکتبر 2009:
http://www.anjomaneara.org

info@anjomaneara.org

هیچ نظری موجود نیست: