عکسهای تظاهرات 13 آبان 1388 ( از مجله تایم، گویانیوز، پیک ایران)

13 آبان 88


عکسها از بی بی سیهیچ نظری موجود نیست: