همراه شو عزيز - 13 آبان 88

-
" استبداد مثل سگ می ماند. اگر فرار کنی دنبالت می کند و اگر دنبالش کنی فرار می کند.
سیزده آبان روزیست که باید مستبد را دنبال کنیم!"
از یک شبنامه در تهران
[ghods+sabz.jpg]

هیچ نظری موجود نیست: