ز شیر شتر خوردن و سوسمار . . .

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------برای این پلید جامگان گندیده مغز ،
فردوسی بزرگ چنین گفت :


ز ران ملخ خوردن و سوسمار
عرب را به جایی رسیدست کار
که تاج کیانی کند آرزو
تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

هزاران تفو صد هزاران تـفو


--------------------------------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: