ششم فروردين زادروز زرتشت پاک خجسته باد

-
چنين گفت زرتشت :
-
من از ديروز من از امروز و من از هميشه ام
-
خدای بزرگ است اهورا مزدا که اين زمين را آفريد ، که آن آسمان را آفريد
-
که مردمان را آفريد و به مردمان شادی داد

-
گرايش من است به آنچه که راست است ؛ انسان دروغگو را دوست نيستم
-
راه در جهان يکی است و آن راه راستی است

هیچ نظری موجود نیست: